اخبار پیامکی

22/08/1389 00:00

خبر جدید اینکه با توجه به هدفمند کردن یارانه ها قیمت تعرفه های ارسال اس ام اس هیچ تعقییری نخواهد کرد کما اینکه تعرفه های مخابرات خارج از یارانه ها بوده و شامل تعقیر و تحولات اقتصادی نمیکردد