شماره موبایلهای فعال استان

28/08/1389 18:40

شماره موبایلهای فعال استان

 

مشتریان عزیز در زیر شماره موبایلهای فعال استان جهت بهرهبرداری و اطلاع رسانی کامل لیست شده است این شماره ها از مخابرات کل خریدای شده و بر اساس دائمی و اعتباری تقسیم بندی شده اند

در زیر تعداد هر کدام لیست شده است قیمت هر شماره 2.5 تومان میباشد در صورت درخواست میتوانید با مدیریت تماس بگیرید

 

 

خراسان شمالي اسفراين دائمي 11624
خراسان شمالي اسفراين اعتباري 7028
خراسان شمالي اشخانه دائمي 4010
خراسان شمالي اشخانه اعتباري 2440
خراسان شمالي بجنورد دائمي 53386
خراسان شمالي بجنورد اعتباري 27583
خراسان شمالي پيش قلعه دائمي 38
خراسان شمالي حصارگرمخان دائمي 39
خراسان شمالي درق دائمي 171
خراسان شمالي درق اعتباري 304
خراسان شمالي راز دائمي 755
خراسان شمالي راز اعتباري 472
خراسان شمالي سنخواست دائمي 89
خراسان شمالي شوقان دائمي 80
خراسان شمالي شيروان دائمي 17792
خراسان شمالي شيروان اعتباري 5530
خراسان شمالي صفي اباد دائمي 330
خراسان شمالي صفي اباد اعتباري 286
خراسان شمالي فاروج دائمي 1547
خراسان شمالي فاروج اعتباري 1249
خراسان شمالي قاضي دائمي 138
خراسان شمالي قاضي اعتباري 340
خراسان شمالي گرمه جاجرم دائمي 4867

خراسان شمالي

گرمه جاجرم اعتباري 2922

  

در صورت نیاز به شماره های فعال دیگر استانها میتوانید با مدیریت تماس بگیرید