دانشگاهها و مراکز آموزشی

27/09/2010 09:10

 

دانشگاههای ایران

 

توجه

 

   بازديد كننده‌ی گرامی؛ بعضی از وب سايتها ممكن است موقتا غير فعال باشند. ولی در صورتی كه آدرس و يا نوع خدمات رسانی برخی ديگراز وب سايتها تغيير كرده باشد، سعی می گردد آنها را شناسايی نموده و در كوتاه ترين زمان ممكن آدرسهای اشتباهی و ناكارآمد را حذف و اصلاح نماييم.

 

دانشگاههای ایران در وب

 

 

آدرس

زبان

توضيحات

1
atu
فارسی / انگلیسی
دانشگاه علامه طباطبایی
2
araku
فارسی / انگلیسی
دانشگاه اراک
3
azad
فارسی
دانشگاه آزاد اسلامی
4
birjand
فارسی / انگلیسی
دانشگاه بیرجند
5
bmsu
فارسی / انگلیسی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
6
cua
فارسی / انگلیسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
7
gau
فارسی / انگلیسی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
8
gu
فارسی / انگلیسی
دانشگاه گیلان
9
gums
فارسی / انگلیسی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
10
hums
فارسی / انگلیسی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
11
iaut
فارسی / انگلیسی
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
12
iiees
فارسی / انگلیسی
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
13
ikiu
فارسی / انگلیسی
دانشگاه بین المللی امام خمینی
14
iuc
فارسی / انگلیسی
دانشگاه بین المللی چابهار
15
isu
فارسی / انگلیسی
دانشگاه امام صادق
16
iust
فارسی / انگلیسی
دانشگاه علم و صنعت ایران
17
iut
فارسی / انگلیسی
دانشگاه صنعتی اصفهان
18 kashanu
فارسی / انگلیسی
دانشگاه کاشان
19
kntu
فارسی / انگلیسی
دانشگاه فنی خواجه نصیر الدین طوسی
20 mubabol فارسی / انگلیسی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
21 mshdiau فارسی / انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
22 mui
فارسی / انگلیسی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
23
mums
انگلیسی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
24
pnu
فارسی / انگلیسی
دانشگاه پیام نور
25 pasteur
انگلیسی
انستیتو پاستور ایران
26 sadjad
فارسی / انگلیسی
دانشگاه فنی سجاد
27
sbu
فارسی / انگلیسی / عربی
دانشگاه شهید بهشتی
28 semnan
فارسی / انگلیسی
دانشگاه سمنان
29
put
فارسی / انگلیسی
دانشگاه صنعت نفت
30
sharif
فارسی / انگلیسی
دانشگاه صنعتی شریف
21 shirazu
فارسی / انگلیسی
دانشگاه شیراز
31
zums
فارسی / انگلیسی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
32
sku
فارسی / انگلیسی
دانشگاه شهر کرد
33 tabrizu
فارسی / انگلیسی
دانشگاه تبریز
34 tbzmed
فارسی / انگلیسی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
35
um
فارسی / انگلیسی
دانشگاه فردوسی مشهد
36
umz
فارسی / انگلیسی
دانشگاه مازندران
37
usb
فارسی / انگلیسی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
38
uswr
فارسی / انگلیسی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
39
ut
فارسی / انگلیسی
دانشگاه تهران
40 yazduni
فارسی / انگلیسی
دانشگاه یزد
41 hadith فارسی / عربی / انگلیسی دانشگاه علوم حدیث

 


مراکز آموزشی و دانشگاههای مجازی

 

آدرس

زبان

توضيحات

1 دانشگاه بین المللی ایران (آمریکا)
فارسی
-
2 مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه تهران
فارسی
-
3 مرکز آموزشهای مجازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فارسی
-
4 واحد آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز
فارسی
-
5 دانشگاه اینترنتی ایران
فارسی
-
6 دانشگاه علم و صنعت ایران
فارسی
-
7 دانشگاه مجازی علوم حدیث
فارسی
-
8 دانشگاه مجازی تربیت مدرس
فارسی
-
9 دانشگاه مجازی دانشگاه اصفهان
فارسی
-
10 سیستم آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد
فارسی / انگلیسی
-