شماره موبایلهای فعال استان

 

مشتریان عزیز در زیر شماره موبایلهای فعال استان جهت بهرهبرداری و اطلاع رسانی کامل لیست شده است این شماره ها از مخابرات کل خریدای شده و بر اساس دائمی و اعتباری تقسیم بندی شده اند

در زیر تعداد هر کدام لیست شده است قیمت هر شماره 2.5 تومان میباشد در صورت درخواست میتوانید با مدیریت تماس بگیرید

 
  

 

در صورت نیاز به شماره های فعال دیگر استانها میتوانید با مدیریت تماس بگیرید